Prijava na oglas za posao – ZAŽELI III

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Prijava na oglas za posao – ZAŽELI III

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.16.0287, od 21. listopada 2022. godine, raspisuje se

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ŽENE ZAJEDNO- ZA BOLJU BUDUĆNOST ZAJEDNICE.

Žena za pomoć u kući

Udruga DUGA, Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti, Industrijska zona Janjevci 21, Donji Miholjac, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme . 

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci (probni rad od 1 mjesec)

Ukupan broj radnica koji se traži: 30 radnica

Mjesto rada (radna mjesta) područje grada i općina:

1. Donji Miholjac- 13 izvršiteljica

2. Marijanci- 9 izvršiteljica

3. Magadenovac- 8 izvršiteljica

Opis poslova:

– dostava namirnica;

– pripremanje jednostavnih obroka;

– održavanje čistoće stambenog prostora;

– pranje i glačanje rublja;

– ostale usluge u kući i okućnici;

– pomoć pri oblačenju i svlačenju;

– briga o higijeni i osobnom izgledu;

– pomoć u socijalnoj integraciji; 

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. prosinca 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (PRIPADNICE JEDNOJ OD GORE NAVEDENIH SKUPINA IMAJU PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU, sukladno bodovnoj tablici),

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova žene za pomoć u kući (gerontodomaćice) – dokaz (uvjerenje/potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti od strane liječnika obiteljske medicine dostavljaju odabrane kandidatkinje prije potpisivanja ugovora o radu i nije potrebno dostavljati prilikom prijave na oglas

Kriteriji prijema u radni odnos:

Svaka prijava za rad, za pojedino radno mjesto sukladno mjestu rada (koje je pripadnica označila u prijavi), će se bodovati sukladno donjoj tablici.

Tablica bodovanja prijava:

KriterijPotrebna dokumentacija/ dokaz pripadnostiBroj bodova
Žena od 50 godina i višeOsobna iskaznica10
Žena mlađa od 50 godinaOsobna iskaznica5
Osoba s invaliditetomNalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijelavještačenja o vrsti, stupnju ili postotkuoštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registarosoba s invaliditetom10
Žrtva trgovanja ljudimaUvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb izkojeg je vidljivo da je pripadnica ciljaneskupine žrtva trgovanja ljudima10
Žrtva obiteljskog nasiljaUvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb izkojeg je vidljivo da je pripadnica ciljaneskupine žrtva obiteljskog nasilja10
AzilanticaOdluka o odobrenju azila koju izdaje MUP10
Žena koja je izašla izsustava skrbi (domova zadjecu) i udomiteljskihobitelji, odgojnih zavoda isl.Rješenje/uvjerenje centa za socijalnu skrb oprekidu prava na smještaj kao oblika skrbiizvan vlastite obitelji10
Liječena ovisnicaPotvrda institucije/udruge/pravne osobe da seliječila od ovisnosti o drogama10
Povratnica s odsluženjazatvorske kazne unazad 6mjeseciPotvrda o otpuštanju10
Pripadnica romskenacionalne manjineIzjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini(osobno potpisana)10
BeskućnicaRješenje centra za socijalnu skrb o smještaju uprihvatilište/prenočište odnosno o korištenjuusluge poludnevnog boravka ili potvrdapružatelja usluge smještaja uprihvatilište/prenočište ili pružatelja uslugepoludnevnog boravka da je osoba korisnikusluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnuskrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljaneskupine beskućnica10

Ukoliko dvije prijaviteljice imaju jednak broj bodova za pojedino radno mjesto, sukladno mjestu rada (koje je pripadnica označila u prijavi) prednost ima ona koja je svoju prijavu poslala ranije. Vrijeme prijave je ono kada je prijava zaprimljena u poštanskom uredu gledajući dan, sat, minutu i sekundu slanja prijave na poštanskom žigu (naljepnici) na omotnici prijave. Ukoliko dvije prijave imaju isti broj bodova i isto vrijeme slanja prijave prednost ima prijaviteljica koja je starija (dob se računa na datum prijave na oglas).

Bodovanje se vrši temeljem dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu. Naknadna dostava dokumentacije nije moguća kao ni slanje dodatne dokumentacije putem pošte, e-pošte, osobno ili na neki drugi način.

Prijaviteljica je u prijavi obvezna naznačiti (zaokružiti) za koje radno mjesto se javlja na oglas prema mjestu rada. Potrebno je zaokružiti samo jedno radno mjesto, a ukoliko je zaokruženo više radnih mjesta (mjesta rada) takva prijava će se odbaciti. Ukoliko željeno radno mjesto nije označeno smatrat će se da se prijava odnosi na radno mjesto sukladno adresi prebivališta prijaviteljice iz osobne iskaznice. Dozvoljena je prijava samo na jedno radno mjesto. Ukoliko jedna prijaviteljica pošalje više prijava za različita radna mjesta (prema mjestu rada) uzet će se u obzir samo jedna, ranije poslana prijava.

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

– Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupno na Internet stranicama poslodavca)

– Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),

– Preslika osobne iskaznice,

– Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,

– Ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u Udruzi DUGA, Industrijska zona Janjevci 21, Donji Miholjac, radnim danom od 9,00 do 12,00 sati ili na Internet stranicama udruge DUGA,  www.duga.hr, te kod projektnih partnera, Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, Općina Magadenovac, Školska 1.  Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na mail: duga@duga.hr. Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 14. studenog 2022. godine, isključivo poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu:

Udruga DUGA, Industrijska zona Janjevci 21, 31540 Donji Miholjac, s naznakom „Prijava na oglas – Zaželi faza 3“.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku. 

Odgovori

Izbornik

Discover more from DUGA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading